نفقه

آیا بعد از فوت همسر می توان از ارث او نفقه ی سالهای زندگی با او را گرفت؟زن و شوهر با هم 38 سال زندگی کرده اند و در این 38 سال چون زن شاغل بوده است مرد به او هیچ گونه پولی نداره است.