نصب اسانسور در مشاعات حیاط

mehran

نمونه رای دادگاه مبنی بر عذم نم نصب آسانسور در مشاعات  را میخواستم ممنون