سفته

حسن
سلام. من 12میلیون قرض گرفتم و به دوستم دادم در قبال سفته گرفتم ،وقتی سفته را گرفتم دقیق نخواندم وقتی پول را دادم رفت وقتی وارد منزل شدم دیدم سفته ای به مبلغ حداکثر دو میلیون داده و رو ی مبلغ سفته که تایپی است مهر زده که 12،میلیون را تایید کرده .همچنین کل سفته را با دست خط خودش پر کرده و قبول کرده 12میلیون بدهکاره،حال چگونه پولم رو زنده کنم از روی ناچار باید زندگیم رو بفروشم.ش بدم بابت قرضی که گرفته بودم ،خواهش می کنم کمکم کنید