ترک خانه و بچه دزدی

مهدی

سلام خانم بنده به مدت یک هفته است که خانه مشترکمان را ترک کرده و فرزند مرا نیز با خود برده است.من میخواهم از ایشان شکایت کنم .الزام به تمکین بار حقوقی انچنانی ندارد میخواستم ببینم میتونم از خانمم به جرم بچه دزدی شکایت کنم؟