ارث

اگر فرزندی از ازدواج اول باشد و مادر او در هنگام  زایمان  فوت  شود  و مرد  همسر دیگری اختیار کند و از او  چند فرزند داشته باشد ... و فوت  شود  ... فرزند اولین ازدواج  چگونه از پدر ارث می برد ؟