اختلاف خانوادگی

سلام میخوام بذونم اگه خانمی مهریه شو بخشیده باشه یعنی با ملکی صلح کرده باشه دوباره میتونه اقدام کنه برای گرفتن مهریه اش