اجاره مغازه سرقفلی

morteza

باسلام

مغازه ای دارم که سرقفلی {اجازه کسب و پیشه}آن برای من است.

در صورت اجازه صاحب ملک {لفظی}این مغازه را تا چند سال می توانم با یک قرار داد غیر رسمی{دست نویس با شاهد}به مغازه کناری اجاره بدهم که موفع تخلیه مستاجر نتواند ادعای صاحب سرقفلی  بودن نماید.

لازم به توضیح است که میخواهد دیوار بین دو مغازه را برداشته و دو تا مغازه را یکی کند.{با اجازه صاحب ملک}

باتشکر فراوان

باسلام

مغازه ای دارم که سرقفلی {اجازه کسب و پیشه}آن برای من است.

در صورت اجازه صاحب ملک {لفظی}این مغازه را تا چند سال می توانم با یک قرار داد غیر رسمی{دست نویس با شاهد}به مغازه کناری اجاره بدهم که موقع تخلیه مستاجر نتواند ادعای صاحب سرقفلی  بودن نماید.

لازم به توضیح است که میخواهد دیوار بین دو مغازه را برداشته و دو تا مغازه را یکی کند.{با اجازه صاحب ملک}

باتشکر فراوان