انحصار وراثت

احسان حق شناس جزی

یک قطعه زمین طی چند نسل انحصار وراثت شده و پس از سالها وراث متوجه شوند که این زمین در اصل به طور مثال به جای پدر بزرگ متعلق به پدر پدر بزرگ خودشان بوده است. آیا در این حالت انحصار وراثت های قبلی باطل شده است و باید دوباره انحصار وراثت صورت بگیرد؟