مهریه

نگار

زوج به پرداخت مهریه محکوم شده است . ولی هیچگونه مالی ندارد . آیا درست است که اگر اعسار ندهد طبق بخشنامه مربوط به بند ج ماده 18 جلب نمیشود اما اگر دادخواست اعسار دهد یعنی پذیرفته که بصورت اقساط می تواند پرداخت کند و درصورت عدم پرداخت پیش قسط جلب میشود؟