عدم وصول چک موجربابت فسخ رهن منزل دررهن بانک

عباس
منزلی رهن نمودم متوجه شدم در رهن بانک است و موجربشدت بدهکارودر زندان است به همین علت خواستم قرارداد را فسخ نمایم که بابتش چک گرفتم که وصول نشد و از ایشان شکایت نمودم و همچنان در منزل ایشان می باشم بعد از 4سال بانک بخاطر عدم پرداخت اقساط میخواهد منزل را مصادره کند و مدعی است که مبلغ بدهی موجر از ارزش منزل بیشتر است آیا بانک میتواند من وخانواده ام را از منزل بیرون کند؟چکار کنم که بتوانم پولم را بگیرم وآواره نشوم؟