وراثت

قدرت اله اصلانی
سلام پدر بنده ۱۳ سال پیش فوت کرده اند در زمان حیاتشان حدود ۴۰ سال پیش پیرزنی تنها در قسمتی از خانه پدری حدود چهار سال زندگی میکرد که بعد از یک بیماری ۲ماهه فوت کردند و اقوام ایشان اسباب زندگی پیرزن را بین خود تقسیم کردند و هیچ مسئله‌ ای مبهم نماند در مدت بسیت و چند سالی که پدر بعد از فوت پیرزن زنده بود هیچ بحثی راجع به اینکه پیرزن به چه حسابی در خانه ما سکونت داشت پیش,نیامده و ما با فرض اینکه شخص مستأجر بوده پی قضیه را نگرفتیم تا اینکه ۴ سال پیش یعنی حدود ۱۰ سال بعد از فوت پدر خانه را فروختیم اکنون شخصی با برگه دستنویسی مدعی است که پدر بنده خانه را به پیرزن فروخته بوده و به علت عدم آگاهی از این قضیه تاکنون هیچ اقدامی نکرده است این شخص نوه دختری پیرزن بوده که مادرشان حدود ۱۰ سال قبل از مادربزرگشان یعنی همان پیرزن فوت کرده و اکنون این شخص مدعی مالیت بخشی از خانه فرخته شده پدری است مادرمان از این قضیه بی اطلاع بوده و سکونت پیرزن در خانه را رهنی بیان میکند در صورتیکه هیچ مدرکی دال بر این قضیه وجود ندارد ما ۴ برادر و دو خواهر به همراه مادرمان جزو وراث بوده و ملک مذکور فروخته شده و ما کاملا از این قضیه مالکیت شخص ثالثی در این بین بی اطلاع بوده ایم و ادعا بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از فوت پیرزن بوده و بعد فوت ایشان بیش از بیست سال پدرمان در قید حیات بوده و هرچند پیرزن فرزندی بغیر از دختری که فوت کرده بوده فرزند دیگری نداشته اما همزمان برادرانی داشته که کاملا از مو ضوع آگاه بوده اند و بعد از فوت خواهرشان همه حضور داشته اند و جالبتر اینکه در مبایعه نامه ای که اکنون مشهود شده جزو امضاکنندگان بوده اند, و اکنون هیچ یک در قید حیات نیستند و مدعیان حال حاضر دو نوه پسری پیرزن مذکورند از همان دختر متوفی لطفا ما را در نحوه برخورد با این قضیه و اینکه این ادعا تا چه اندازه معتبر بوده راهنمایی بفرمایید با تشکر