شهرداری

مرادیان

با سلام و احترام

ملک من در طرح شهرداری قرار گرفته است ولی شهرداری هزینه این قرار گرفتن در طرح را به من نمی پردازد ،باید چه دادخواستی علیه شهرداری مطرح کنم؟