دادخواست مهریه

چگونه مطالبه مهریه با توجه به درخواست اعسار همسرم بکنم؟