اعتبار وصیت نامه

اصغر رحیمی

با سلام

در اواخر سال 87 پدرم در زمان حیات اموال و دارائی خود را که خانه و مغازه بود  بطور غیر متعارف شرعی وصیت کرد . یعنی سهم خواهر ناتنی (فقط از پدر ) را برابر دو پسر و نیز یک دانگ را مستقل به همسر علاوه بر حق شرعی اش وصیت کرد و با حضور تمام وراث بعنوان شاهد متن وصیت را امضاء نمودند. پس از مدت کمی  هم به علت اجبار شهرداری در تعریض خیابان و هم به توصیه وراث در تسهیل در تخریب و نوسازی اجباری ساختمان و قبل از فوت پدر مطابق  وصیت نامه تمامی ملک به وراث طی سند رسمی منتقل شد،. و ساختمان تخریب و نوسازی و در سال 95 به اتمام رسید ، قبل از اتمام ساختمان پدر در سال 93 فوت نمود.

سوالات :

1- اصلا با توجه به مراتب تقسیم فبل از فوت پدر تشریفات فوق عمل به وصیت بوده و شامل مقررات وصیت می شود ؟ یا وجهی دیگر دارد چه وجه ای ؟

2-نظر به اینکه برای مادر و خواهر بیش از سهم شرعی (کمتر از ثلث ) انجام شده  قابل اعتبار هست ؟ الان قابل اعتراض ورثه هست ؟

3- در زمان تنظیم وصیت نامه سال 87 طبق  اخبار  قدیمی تصور بر این بود که مادر یک هشتم اعیانی ارث  می برد ولی در همان زمان تنظیم سند و انتقال ملک به ورثه ،تغییر قانون سهمیه زوجه در مجلس در حال تائید بوده و پدر نیز در 5 سال بعد فوت نموده ، آیا اعتراض برخی ازورثه مبنی بر اشتباه تسهیم  و تعلق یک هشتم از عرصه و اعیانی ملک با توجهبه فتوا و قانون قابل تائید و مجاز است ؟

4- آیا می توان به وصیت نامه که به امضای وصی رسیده و ورثه تحت عنوان شاهد آنرا امضاء نموده اند "اقرار نامه " ورثه تلقی شود ؟؟ و در این صورت اشتباه عدم اطلاع وصی ،با توجه به اینکه در آن زمان مقلد موصی بر تسهیم عرصه و اعیانی فتوی داده بود در وصیت نامه که نوشته شده " برای مادر طبق آنچه شرع تعیین نموده (اعیانی ) "  اکنون قابل اعتراض است ؟؟

با سپاس  تشکر  رحیمی                       تلفن 9123875226                     11/5/95