امضا پشت چک

عبدالحمید عباسی
ی ماشین خریدم ی بنده خدایی پشت چکم امضا کرده الان طرف می گه میرم شکایت اون که پشت چک امضا کرده می کنم ی راهنمایی کنید