لزوم یا عدم لزوم تعهد مجانی

مددی

باسلام و تشکر . آیا تعهد مجانی قابلیت اجرا دارد یا خیر و به استناد چه موادی می توان آنرا تایید یا رد کرد و اگر مردی در زمان زندگی با همسرش به او تعهد دهد در صورتی که با من زندگی مسالمت آمیزی داشته باشی در آینده برای تو یک دستگاه خودرو  ام وی ام میخرم  آیا وفای به این تعهد در صورتی که شرط فوق  محقق نشود لازم است  .توضیح اینکه زن اقرار دارد که تعهد مجانی بوده که در حال حاضر طلاق هم گرفته و در طلاق نامه قید شده که زن تمام حقوق مالی خود را دریافت کرده است