هزینه آب ساختمان

باسلام با همسایه خود دچار اختلاف بر سر پول اب گشته ایم. ساختمان دارای سه واحد میباشد که برای هر واحد کنتوری به صورت شخصی تهیه نموده ایم تا هزینه اب را بصورت مجزا تقسیم نمائیم. همسایه ما بر حسب لج و لجبازی شیر آب را باز میگذارد و و هزینه اب به دویست و چهل هزار تومان رسیده و حاضر به تقسیم هزینه بر اساس کنتور نیست و میخواهد هزینه کل آب تقسیم بر سه شود. لطفا راهنمائی نمائید. ممنون