حضانت

sani
سلام.طلاق گرفتم شوهرکردم دختری پانزده ساله دارم که حضانتش باپدرش بوده که داده به عمه دخترم.من حضانتشومیخوام،ولی دخترم نه منومیخوادنه پدرشوومیگه میخوادباعمه زندگی کنه حتی منونمیذاره ببینمش دوساله ندیدمش.آیاحق انتخاب داره؟من کاری میتونم انجام بدم بیارمش پیشه خودم؟ازعمه شکایت کنم یادررابطه بادیدن چکارکنم لطفاراهنماییم کنین