نفقه ومهریه وضرب وشتم

هستی بخش
باسلام اینجانب زهرا لیسانس زیست شناسی هستم بنده درتاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ عقد ودرتاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ عروسی کرده وزندگی مشترکمان راباهمسرم که تحصیلاتش سوم راهنمایی است ودریه کارخانه کارمیکند شروع کردیم منزل ما دوطبقه بود که قبل ازعقد به صورت قولنامه نصف ملک را پدرشوهرم به نام همسرم کرده بود اما دخالت های بیش ازحد خانواده همسرم باعث شدکه ایشان مرادرتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳مورد ضرب وشتم قراردهد وبنده هم درهمان موقع ازایشان شکایت کردم وپزشکی قانونی گرفتم ایشان اون موقع درشورا تعهددادکه مراضربوشتم نکند ومنزل مستقل دوراز والدین بگیرد وطلاهای بنده راهم امانت بگیرد وبعدا بهم بازگرداندودیه بنده راهم در دوقسط پرداخت کند که امضا کردیم اما بعده بیست روز خانه گرفت اما دیه مرا نداد که هیچ دوباره هم مرا درتاریخ ۹۵/۲/۲۸ کتک زد وخانه راترک کرد که بنده با۱۱۰ تماس گرفتم که ایشان منزل راترک کرده وخانه نمی اید ومن میترسم که نیروی انتظامی درمح حاضرشدند وبعد ازدعوت همسرم به محل بازهمسرم نیامدند وآنهاهم گزارش حادثه رانوشتند الان همسرم برای ضربو شتم دوم محکوم شده به پرداخت دیه که جلب هم برایشان توسط قاضی صادرشده علاوه براین ایشان با اینکه درعقدنامه قبول کرده بودکه من تحصیل واشتغال داشته باشم باوجودثبت نام بنده درکنکو مانع حضورمن درجلسه آزمون شدند وتازگی هم عکسی درتلگرام برام فرستاده که مربوط به بیمارستانه که به علت مسمومیت با الکل بوده الان با وجود این همه اتفاق برای تمکین هم شکایت کرده من الان منزل پدرم هستم آیا بااین شرایط من میتونم از مقام قضایی درخواست داشته باشم که حق طلاق وحق مسکن وحضانت فرزند رابه طورثبتی به من بدهند چون هیچ تضمینی برای من وجودنداره تا با ایشان زندگی کنم مگر بااین شرایط خواهش میکنم دراین مورد راهنمایی ام کنید ممنون.