سهم الارث

موسوی

پس از فوت والدین برای املاک پدری  اقدام به انحصار وراثت نموده و کلیه مراحل قانونی و رسمی را طبق مقررات طی کرده و در نهایت سازمان اسناد و املاک طبق قوانین برای هر یک از وراث اقدام به صدور سند جداگانه ای نمود.
اکنون یکسال بعد از انحصار وراثت و فروش سهم الارث توسط بعضی وزاث عروس خانواده مدعی گردیده که دنگی از این ملک جزو مهریه وی بوده است.در حالی که شوهر ایشان بعنوان فرزند ارشد خانواده در کلیه مراحل انحصار وراثت شرکت داشته اند و مراحل قانونی را طی نموده اند.
حال خواهشمند است راهنمایی بفرمایید با توجه به انجام انحصار وراثت بصورت قانونی و رسمی و صدور سند برای وراث و فروش املاک توسط گروهی از وراث آیا ادعای خانم نامبرده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟