فسخ معامله و مستحق للغیر بودن ملک

نسیم

سلام

آپارتمانی را در بهمن 91 به صورت قولنامه ای خریداری کردم و آن را در اسفند 94 به صورت قولنامه ای فروختم. 10 روز پیش خریدار با من تماس گرفت که علیه من بابت فروش ملک مستحق للغیر بودن اقامه دعوی کرده است. متوجه شدم که تاسیساتی بابت طلب از شرکت تعاونی مسکن سند مالکیت مشاع گرفته و دادگاه  خلعیت کلیه واحدها را صادر کرده است. لذا میخواستم بدانم اگر من علیه فروشنده قبلی بابت فروش ملک مستحق للغیر شکایت کنم با توجه به گذشت زمان و عدم آگاهی بنده و حتی کلیه مالکین واحدهای آپارتمان از چنین بدهی ای چقدر احتمال محکوم شدن فروشنده قبلی هست؟؟؟