دروغ در سند ازدواج

محمد

با سلام

در قباله ازدواج، مواردی از قبیل دین و مذهب، شغل و تابعیت نوشته میشود. چنانچه زوج یا زوجه این موارد را دروغ بگوید و آن دروغ را رسماً با امضا مورد تایید نیز قرار دهد، حکم چیست؟