باغ ملکی - طرح تفصیلی

با سلام

باغ ملکی (سندششدانگ ملکی) اینجانب درشرایطی قرار دارد که شهرداری ادعای خیابان کشی از کل یا بخشی از باغ را دارد واینکه زمین در طرح تفصیلی قراردارد. منتها نقشه طرح تفصیلی را نمی دهند .یکبار هم لودر برای خراب کردن باغ بدون مجوز فرستاده اند.که با مقاومت اهالی وپدرم مجبور به بازگشت می شود. همچنانکه رئیس شورای شهر درجوار آن زمین دارد و شایعه درمنطقه  است که نقشه خیابان را عوض کرده است.از طرفی شهرداری برای 1. میلان سی متری و 2. خیابان جدید به خانه مجاور ما که ساکن دارد و از طبقه بسیار ضعیفی است اخطار داده که تخلیه کند وادعا کرده زمین مال شهرداری است که با دخالت رئیس ثبت اسناد و نامه او مبنی در رد وجود میلان سی متری و ادعای کذب مالکیت از طرف شهردار، از تصرف ملک او جلوگیری می کند.اما درموضوع خیابان جدید ،شهرداری برای بخشی از زمین او کارشناس می فرستد که یک چهارم قیمت می کند و مالک تقاضای کارشناس دیگری دارد؛ که شهرداری مجددا ادعای مالکیت برزمین را مطرح می کند ودرنامه رسمی از مالک می خواهد که منزل را تخلیه کند.

1. چگونه می شود تقاضای نقشه توسعه شهری درآن منطقه یا طرح هادی یا طرح تفصیلی را درخواست داد؟

2. با توجه به اینکه محل زندگی ام فاصله زیادی با باغ دارد چه راهی وجود دارد تا پیش از تصرف عدوانی شهرداری  از تخریب باغ و تصرف آن توسط شهردار یا شهرداری جلو گیری نمایم؟

3. با توجه به اینکه شهرداری وشورای شهر تخلفات بسیاری داشته اند 1. نظارتی ندارند  2.  از بی اطلاعی شهروندان سوء استفاده می کنند 3.کار راباتهدید وتخریب پیش می برند ./ مرجع رسیدگی به تخلفات اینگونه شهرداریها و شورای شهر کجاست؟ سازمان شهرداریها ودهیاری ها که مطلقاً مسئولیت را برداشته و می گوید به این سازمان ارتباطی ندارد.

بادرود