هزینه دادرسی

طاهری

با سلام و خسته نباشید

فروشنده از دریافت ثمن معامله خودداری کرده و مورد معامله را تحویل نداده خریدار با دریافت گواهی عدم حضور و از طریق مراجع قضایی با الزام فروشنده به تحویل سند و تحویل مبیع احقاق حق نموده است با توجه به اینکه فروشنده باعث طرح دعواهای مختلف شده و در تمام دعواهامحکوم شده است آیا میتواند هزینه های دادرسی را از دادگاهی که خریدار را محکوم به پرداخت ثمن کرده است مطالبه نماید و در صورت مثبت بودن جواب طبق کدام ماده قانونی؟