متن ذیل

ابوالقاسم خمیس آبادی

 

باسلام احتراما بعرض میرساند فرزندم توسط دونفر مورد ضرب جرح قار گرفت بعداز یکسال اندی یکی از آنها تبرییه ودیگری به پرداخت دیه محکوم شد.بعداز مدت مذکور درشعبه دیگر از پسرم شکایت نمود وبازپرس بدون توجه به محکومیت طرف وثیقه 10 میلیون تومانی از پسرم خواستند وبنده سند منزل خودر درگرو وثیقه گذاشتم.سیوال بنده این است که باتوجه به محکوم شدن به پرداخت دیه وبعدازمدت یکسال بلحاظ شانه خالی کردن از محکومیت در شعبه دیگراقدام به شکایت نمایید.در صورتیکه بایستی به شعبه ای که در جریان ضرب وجرح بوده بایستی اعتراض خود را بیان وپیگری نماید وقاضی شعبه ای که شکایت نموده اطلاعی از گذشته شخص متهم نداشته است .مستدعی است بفرمایید بنده چه بایستی انجام دهم. باتشکر