دخالت در زندگی مشترک

مهدی
با سلام همسرم پس از مشاجره با من به خانه پدرش مراجعه نموده پس از گذشت دو روز با درخواست من برای بازگشت به منزل با ممانعت و جلوگیری پدر خانمم مواجهه شدم او نمیگذارد همسرم به منزلم برگردد ازجهت قانونی من چه برخوردی می توانم با پدر خانمم داشته باشم؟