آيا همسايه مي تواند درخواست برداشتن تابلو را

مغازه بنده در مجتمع تجاري واقع است و بدليل نداشتن ديد كافي به خيابان ، تابلو در روي ديوار مشاع (كه با همسايه مشترك است ) نصب شده (البته با مجوز شهرداري كه در فرمت جواز نوشته شده "محل نصب سر درب ") . آيا همسايه مي تواند به بهانه باز كردن پنجره به مشاعات و در محل تابلوي بنده ، درخواست برداشتن تابلو را بنمايد