سلب شكايت

سجاددولتمند
سلام.دوماه پيش همسرم ازمن شكايت كرد كه من از ايشان سفته گرفته ام شكايت ايشان قبل ازاينكه جلسه دادگاه برگزارشود بارضايت همسرم مختومه شد.دررضايت نامه محضري قيدشده كه همسرم هيچگونه شكايتي درهركجاي ايران داشته است رضايت دارد ودرآينده حق هرگونه شكايت واعتراضي از من را ازخود سلب كرده است.بعدازيكماه ازرضايت ايشان بازخواستارپيگيري شكايتش شده.آيا ميتواند شكايت خودرا ادامه دهد