اتهام

مهرسا

با سلام

پدرهمسرم دو سال پیش فوت کرد و خانواده همسر بابت ارث اختلاف پیدا کردند و مابین این دعوا دامادهمسرم عنوان کرده  بنده هشت سال پیش با فردی ارتباط داشتم و لیست مکالمات رو دارند . وقتی همسرم به ایشان بعد از دو روز تماس گرفتند و گفتند لیست مکالمات رو ببینم زدن زیرش که من نگفتم فردی مجهول عنوان کرده .

حال هرچه می گویم ان فرد مجهول را معرفی کن معرفی نمیکند

من برای اینکه شک و شبه در همسرم ایجاد کرده زندگیم در خطر است به نظر شما چه اقدامی کنم

اگر شکایت کنم و ایشان مراجعه و اعلام کنه من چنین اتهامی وارد نکنم و بنده دو تا شاهد داشته باشم حکم و مجازات چیست؟