کیفر حبس تعزیری

با سلام .

در یک جرم کیفری فردی به علت جرم جعل سند و جعل عنوان دولتی به ترتیب به دو سال و دوسال حبس تعزیری محکوم شده است آیا قانون تعدد جراِم در این خصوص صدق میکنه که فقط دو سال تحمل کند  ویا به علت عنوان خاص هر جرم فرد مذکور باید چهار سال حبس خود را تحمل کند؟؟

پایدار باشین