حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

کاظم مزینانی

سلام

بیش از 4 سال پیش در سازمانی که کارمند رسمی آن هستم به دلیل اینکه متهم به جعل امضا شده و به دلایلی نتوانستم ثابت کنم که به دستور خود شخص برخی نامه ها را امضا و ارسال می کردم (کلا 3 مورد) در حکمی که برایم صدر شد در دولت قبل آمده است که نمی توانم در پست های مدیریتی حساس منصوب شوم.
با توجه به اینکه بیش از 4 سال از این حکم می گذرد می خواستم بدانم که این حکم زمان ندارد؟
ضمن آنکه در دولت جدید دو بار برایم تقاضای پست مدیریتی شده است و حراست به همین دلیل آن را رد کرده است و من با عنوان کارشناس در حال فعالیت مدیریتی هستم.
علاوه بر این در این دولت برای دیدن دوره های آموزشی سازمان مدیریت برای پرورش مدیران آینده نظام نیز معرفی شده ام.
با سپاس