اشتباه فاحش یه قاضی دادگستری

سجاد

سلام و خسته نباشید

من یه سوال دارم راجع به اشتباه فاحش یه قاضی دادگستری.

موضوع پرونده راجع به یه زمینی است که از طرف پدربزرگم طبق وصیت نامه به پدرم به ارث رسیده. پدرم دور آن را محصور کرده بود. ولی اقدام به ثبت آن نکرده بود.

بعد از یکسال عموی من آن زمین را با یه ترفندی و ... و با استفاده از جعل آن را به نام زن عموم میکنه.

حوشبختانه با اقدام به موقع پدرم رای مثبت دادگاه بدوی در شهرستان، به نفع ما شد و حتی زن عمویم در ان دادگاه عنوان کرده بود که زمین مال برادر شوهرم (یعنی پدر بنده) است.

وقتی پرونده برای تایید به دادگاه تجدید نظر ارسال میشه، با کمال ناباوری، قاضی پرونده، عموی من رو مرده و مرحوم خطاب می کند و زن عمویم را وارث. در حالیکه اون زنده اس. باورش سخته.

پدرم پیر است و ما از لحاظ مالی وضع خوبی نداریم برای ادای حق

لطفا راهنمایی بفرمایید