ماهیت عقد

حمیدرضا
در شب‌کودتا یکی از اتباع ایران بی خبر از کودتا با یکی از تجار ترکیه تماس گرفته و پیشنهاد احداث رستورانی در الانیا ترکیه به طور مشارکتی مطرح‌میکند.طرف ترکیه ای قبول میکند و میگوید می پذیرم اگر جریان اردوغان در‌کودتا پیروز شود.ماهیت پیشنهاد مزبور چیست؟بر فرض انعقاد قرارداد این عقد مشروط است یا معلق؟!(فروض مختلف را بیان کنید) ممنون