اخذ پروانه مشاورهحقوقی

حسین زاده

ایا جهت دریافت پروانه مشاوره حقوقی (بدون وکالت) باید در ازمون کانون وکلا شرکت نمود و قبول شد؟