ضرب و شتم

براي داشتن مدرك از آثار كتك خوردن از همسر چيكار بايد كرد؟