پرداخت مهریه زن باتوجه ب خیانت زن

زهرا
زنی که ب شوهرش خیانت کرده مهریه بهش تعلق میگیره؟