زمین

اصغر

سلام زمینی را با یک شریک در سال70 خریدیم شریکم حق خودش را در سال 80 فروخته و مالک حق بنده را از طرق دادگاه در سال 83 از طریق مزایده با مبلغ اندکی و واریز ان به سپرده دادگستری خریده وبا مجهوا الهویه گفتن مکان بنده . سند بنده رو باطل کرده  و سند ششدانگ اخذ کرده است

حال بنده چگونه به حق واقعی خود برسم