سلام اولویت توقیف اموال شرکت خصوصی

ولی محمد

سلام ی کارمندی رو اخراج کردم

اداره کار هم محکوم شدم

با رای دادگاه برای توقیف اموال اول چه چیزی رو دست میگذارند