ملکی

امید
زمینی ب متراژ1780 متر ک دارای طرح اموزشی میباشد وحدود10سال ازطرح گذشته اجرانشده است حکم دیوان مبنی بر لغو طرح اموزشی ب کاربری مسکونی شده ولی توسط شهرداری اجرانشده است وامکان دسترسی ب شرکا نیست ونسبت ب افراز سهم خود ک یک دانگ از شش دانگ میباشد ایا میشود درخواست تفکیک داد؟ درصورت مثبت بودن پاسخ نیاز ب مجوز شهرداری برای ثبت هست یا حکم قضایی کفایت میکند؟ مچکرم.