حق کسب وپیشه درچه صورت تعلق میگیرد

هاشمی
مواردی که میتوان عنوان کرد تاحق کسب وپیشه ملغی شود