مطالعه حق

فرزانه
پدرومادرم به دلیل مشکلات روحی از هم دا شدند من از بچگی باخانواده مادرم زندگی کردم به دلیل ندادن شناسنامه ام توسط خانواده پدری مجبور به گرفتن شناسنامه ایی به نام پدربزرگم (پدرومادرم) برای خودم شدم پاریس سالها هیچگونه نفیه ایی به من پرداخت نشده. عمو و عمه تمام ارثی که به من میرسد را برداشته اند ازشناسنامه ای که از من دارند درمواردگونااگون سو استفاده کرده ویارانه دریافت میکنندچگونه برای دریافت حق اقدام کنم