تعیین تکلیف خوانده در مورد پرداخت خسارت

مهدی
شخصی برای من شکایتی تنظیم کرده مبنی بر واردکردن خسارت توسط خودرو من به ماشین ایشون.میشه بفرمایین نهایتش از من خسارت مطالبه میکنه یا توسط مراجع قضایی مدارک ماشینم رو ضبط میکنن ؟لطفا راهنمایی کنین چه باید بکنم