طلاق از طرف زن

فاطمه
سلام من 8 ساله با پسر عمویم به اجبار عقد کردم و همان موقع به استرالیا رفت4 سال پیش برگشت و ازدواج کردم 1 ماه بود و دوباره برگشت استرالیا و از همون 8 سال پیش هیچ نفقه بمن نداد و حتی احوالی هم از من نگرفت .من به اجبار خوانواده سکوت کردم چراکه تهدیدم میکردند و از طلاق میترساندند .حالا بعد از 4 سال دوباره برگشته میخواهم طلاق بگیرم اما میگوید طلاق نمیدهم . در این 8 سال فقط 1 ماه بعد عروسی با من بوده و دوباره برگشته استرالیا با کلی وعده وعید اما دیگر اعتماد و علاقه ای بهش ندارم و طلاق میخواهم. چون افغان هستم و در کویت زندگی میکنم مدرک ایرانی یا شناسنامه ندارم . عقدنامه را هم او با خودش به استرالیا برده .فقط پاسپورت دارم و یک برگه هویت افغانی. لطفن کمکم کنید خسته شدم از این زندگی جوانیم برباد رفت ایا میتوانم خدمت شما برسم و طلاقم را بگیرم یا نه.