قرارداد

امیدیاوری
دریک قرارداد سه جانبه میان اداره راه وشهرسازی بعنوان ناظر شرکت سازنده بعنوان پیش فروشنده و خریدار حقیقی بعنوان پیش خریدار قیمت قطعی قید شده است وفقط متراژعلی الحساب بوده است .ولی راه وشهرسازی قیمت رانیز علی الحساب دانسته ونسلت به افزایش قیمت اقدام نموده است.ایا چنین حقی دارد