رد مال

سیدمنتظرموسوی مقدم

در پرونده کیفری فردی برابر ماده 2 قانون تشدید... علاوه بر مجازات حبس، به رد مال که وجه نقد می باشد نیز محکوم شده است، و مجازات وی تمام شده ، اما به جهت رد مال که نمی تواند پرداخت کند،  چند وقت است در زندان می باشد آیا میتواند دادخواست اعسار دهد؟ اگر مثبت است، دادخواست را باید به دادگاه کیفری بدهد یا حقوقی؟