ازدواج مجدد

داریوش
ببخشید من خانوم من مدت یازده ماه است منم محکوم کرده به ترک نفقه عدم تمکین درخواست دادم باز نیاد شرط شروط گذاشت ببریم تهران زندگی کنیم منم بهش گفتم نمی خوام دیگه زندگی کنم هر ماه هم دویست پنچاه هزار تومان بهش نفقه میدم به نظرت میتونم ازدواج مجدد کنم ممنون