قرعه کشی خانگی

ناشناس...
قانون قرعه کشی خانگی که برای زن و شوهر شکایت خیانت در امانت کردند چیست؟آقا در بازداشتگاه هستند و خانم نیستند.