مهریه

مونسان

با سلام و خسته نیاشید

میخواستم از محضرتان بپرسم .اگر در مورد مهریه ملکی که پسر دارد بنام مادر بوده و قسط بانک دارد را به عنوان سه دانگ مهریه قابل قبول میباشد و به چه صورت باید ثبت شود