خیانت در امانت

اشکان
با سلام.پدرم خودرو خودشرو بارها در از دوستانش گذاشت.حالا متوجه شدیم فرد مذکور ۴ فقره جرم مهمراه با خودرو رتکب شده است.حالا از اگاهی پدر من را خواسته اند چون پلاک خودرو را داشتند.چه باید کرد؟