چگونگی انتقال اموال به شخص از خارج از کشور

برای برگرداندن اموالی که همسرم به نام من کرده به خودشان چه اقدامی باید انجام داد و چطور در حالی که خارج از کشور ساکن هستم.هلطفا من را راهنمایی کن